I. rész   |   II. rész   |   III. rész   |   IV. rész   |   V. rész   |  

Orvostörténet
a külföldi egyetemeken

|14| Az orvostörténelem oktatásának kezdete a francia egyetemeken

megtekintés pdf formátumban

Az orvostörténelem oktatása valójában francia egyetemekről terjedt át Európa orvosi karaira. 1795-ben az akkori oktatásügyi minisztérium elrendeli az orvostörténelem beiktatását és kötelező előadását a francia orvosképzésbe, viszont a polgárháborúk, majd a napóleoni háborúk „forgatagában” erre nem került sor. 1819-ben a Sorbonne-on engedélyezték az orvostörténelemnek magántanár által történő előadását, amely folyamatossá vált, bár az orvostörténelem tanszékét csak 1871-ben szervezték át intézetté. A dijoni (1835), a montpellieri (1839), a lyoni (1842) orvostörténeti tanszékek megszervezése még nem jelentette automatikusan az orvostörténelem oktatásának bevezetését is, de lassan kiformálódott egy oktatási rend (két féléven át 16-16 előadás, külön kurzus az orvostörténelemből disszertációt íróknak, valamint speciálkollégiumok szervezése).

Ezeket az elveket az 1922-ben Kolozsvárott megszervezett Ferdinánd királyi Román Egyetem orvostörténeti intézetében is érvényesítették. Ide a francia Julius Guiart, a lyoni egyetem orvostörténeti professzorát nevezték ki tanszékvezető egyetemi tanárnak, s őt a tanszék mellé szervezett orvostörténeti gyűjtemény (múzeum) vezetőjévé is tették. Ez a forma azonos volt a francia–olasz egyetemeken meghonosított gyakorlattal, amikor is az oktatás didaktikai hátterét éppen az egyetemtörténeti emlékeket felvonultató múzeum adta. A vizsgaköteles két féléves oktatást itt is a doktorképzés céljait szolgáló szeminárium egészítette ki.

*

az Ausztria-Magyarországhoz tartozott Szlovéniában és Horvátországban az orvostörténelem oktatása hasonló utat járt meg, mint a Monarchia más egyetemein. Ljubjanában és Zágrábban csak 1867-ben szervezték meg az egyetemeket, az orvosi karokon magántanárok adták elő a medicina történetét. Az 1918-ban létrejött délszláv királyság orvosi karain ugyan nem szerveztek orvostörténeti tanszékeket, de magántanári rendszerben, a szabadon választott tárgyak sorában oktatták az orvostörténelmet. Inkább az ó- és középkorra, a 18–19. századra összpontosítottak, mint az akkori jelenre, hiszen egy fiatal államban elég nagy különbségek mutatkoztak a délszláv állam nyugati és keleti részei között.

Design downloaded from free website templates.